Providence (RI)
United States

Evans (GA)
United States

Garden City (ID)
United States

Stillwater (OK)
United States

Los Angeles (CA)
United States